ANTI PEST PROTOCOL

Haagse Theaterschool Den Haag voor iedereen van 4 - 99 jaar!

Het antipestprotocol is bedoeld om het gedrag van spelers onder elkaar en hun onderlinge verhoudingen in positieve zin te beïnvloeden.

Wat de een als plagen bedoelt, ervaart de ander als pesten. 'Plagen' lijkt wel leuk om te doen, maar 'pesten' is vreselijk om te ervaren. 

Plagen= onschuldig, speels, aan elkaar gewaagd, over en weer, af en toe, kort.

Pesten= Doelgericht, bewust, kwetsen, krenken, machtsverschil, (meerderen) tegen 1, steeds opnieuw, herhalend over een periode. 

 

Preventie

Haagse Theaterschool wil een veilige school zijn, we nemen daarom maatregelen om pesten te voorkomen:

-We hebben een antipest coordinator: Quinten is voor spelers, ouders en medewerkers een centraal meldpunt voor pesterijen tussen spelers in de schoolsituatie.

-Bij proeflessen en  de opstart van een nieuwe groep/cursus is een van de doelen voor de docent het groepsgevoel te versterken en de verstandhouding binnen de groep te verbeteren.

-We stimuleren positieve groepsnormen binnen de lessen en docenten maken daar ook afspraken over met de spelers. 

-We bespreken pestgedrag binnen de lessen. 

 

Signalering

Als er tóch sprake is van pesten, heeft elke medewerker binnen de Haagse Theaterschool als taak om attent te zijn op het zich voordoen van ongewenste situaties waarin spraken is van een slachtoffer of van ongelijke machtsverhoudingen. Hij of zij heeft de plicht in situaties van pesten handelend op te treden. Pesten kan door iedereen worden opgemerkt, ook door ouders thuis. Ook van spelers verwachten wij dat als zij pestgedrag signaleren, dit direct aan de docent of anti pest coordinator melden. 

Afspraak is:

Wie pestgedrag signaleert, grijpt onmiddellijk in en meldt het voorval aan de docent en/of anti pest coördinator!

 

Aanpak

In elke situatie waarin sprake is van pesten, onderneemt de signalerende persoon actie en meldt het aan de docent of anti pest coördinator. De betreffende speler wordt benaderd en er wordt gepraat over mogelijke oplossingen, bij minderjarige spelers in overleg met de ouders/verzorgers. Mogelijke pesters worden benaderd en indien minderjarig ook de ouders.

De anti pest coördinator communiceert met betrokkenen over de acties en resultaten. 

Gemaakte afspraken worden gemonitord door de anti pest coordinator.  Indien het pestgedrag niet veranderd, kan de theaterschool overgaan tot uitsluiting van de pester van de activiteiten van de school. Bij strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld door de directie van de Haagse Theaterschool. 

 

Nazorg

Na genomen maatregelen wordt contact gehouden met het slachtoffer door de docent en/of anti pest coördinator. Tevens wordt de groepssfeer en het naleven van afspraken rondom pestgedrag in de gaten gehouden.

 

De 10 gouden regels rondom pesten bij de Haagse Theaterschool:

1 Je beoordeelt anderen niet op uiterlijk

2 Je sluit anderen niet uit van activiteiten

3 Je komt niet zonder toestemming aan andermans spullen

4 Je scheldt een andere niet uit en verzint geen bijnamen

5 Je lacht een andere speler niet uit en roddelt niet over anderen

6 Je bedreigt niemand en je doet niemand pijn

7 Je accepteert een ander, ook als hij anders is dan jij

8 Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen

9 Als je zelf ruzie hebt, praat je het eerst uit en als dat niet lukt meld je het aan een docent

10 Als je ziet dat een ander gepest wordt, vertel je dat direct aan de docent of de anti pest coördinator.


Haagse Theaterschool = Lef, Inspiratie, Fantasie & Energie !